Русская версия сайта avto.md Astazi este Duminica, 26 Mai 2019
 
     
 
Avto.md Авто портал для автолюбителей Авто рынок купли и продажи автомобилей и запчастей Авто услуги в Молдове  
 
Разместить объявление
 
Авто ПродажаАвто УслугиАвто НовостиАвто Мото ОбоиПолезные Авто СоветыАвто Мото Каталог НайтиПоиск по всему сайту
 
 
    Curs valutar:   USD 18.03   EUR 20.08  
 
 
 
Каталог легковых автомобилей  //  Lexus  // Всего моделей: 23
 
 
Lexus Lexus
официальный сайт: www.lexus.com
Количество моделей в каталоге: 23
Обои Lexus


Модели Lexus:

ES300 0
ES350 0
GS300 0
GS400 0
GS430 0
GX470 0
IS200 0
IS300 0
LS300 0
LS400 0
LS430 0
LS460 0
LX430 0
LX450 0
LX470 0
LX570 0
RX300 0
RX330 0
RX400H 0
RX450H 0
SC300 0
SC400 0
SC430 0


Описание, история марки Lexus:

ÈÑÒÎÐÈß LEXUS

Lexus - ïîäðàçäåëåíèå êîìïàíèè Toyota, âûïóñêàþùåå ìîäåëè êëàññà 'ëþêñ' äëÿ ðûíêà ÑØÀ è Åâðîïû (åñòåñòâåííî, ñ ëåâûì ðóëåì). Ñàìî ñëîâî lexus ïî ñâîåìó çâó÷àíèþ ñõîäíî ñî ñëîâîì 'ëþêñ'. Èìåííî ýòèì ñëîâîì è åãî ïðîèçâîäíûìè - 'ëþêñîâûé', 'àâòîìîáèëü êëàññà ëþêñ' è òàê äàëåå - îïèñûâàåòñÿ âñÿ èñòîðèÿ êîìïàíèè.  ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, èáî èçíà÷àëüíîé öåëüþ ñîçäàíèÿ êîìïàíèè Lexus è áûë âûïóñê ïðåñòèæíûõ àâòîìîáèëåé, äîðîãèõ, ðîñêîøíûõ, êðàñèâûõ.

Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî ýòà èäåÿ áûëà òàê óæ íîâà è îðèãèíàëüíà, âåäü íà ìîìåíò ñîçäàíèÿ êîìïàíèè, à òî÷íåå, çàðîæäåíèÿ ñàìîé åå êîíöåïöèè, ýòîò ñåãìåíò àâòîìîáèëüíîãî ðûíêà áûë óæå äàâíî è ïðî÷íî îáæèò èçâåñòíûìè åâðîïåéñêèìè è àìåðèêàíñêèìè ìàðêàìè, òàêèìè, êàê BMW, Mercedes-Benz, Jaguar. Âïðî÷åì, ÿïîíöåâ ýòî íå ñìóòèëî - â àâãóñòå 1983 ãîäà íà ñåêðåòíîì ñîâåùàíèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîðïîðàöèè Toyota ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Ýéäçè Òîéîäà (Eiji Toyoda) îçâó÷èë èäåþ, êîòîðóþ ìîæíî áûëî âêðàòöå îïèñàòü òàê: 'áðîñèòü âûçîâ ëó÷øèì àâòîìîáèëÿì ìèðà'. Ê ýòîìó ìîìåíòó Toyota óæå ïðî÷íî ñòîÿëà íà íîãàõ êàê âñåìèðíî èçâåñòíûé ïðîèçâîäèòåëü íàäåæíûõ, íåäîðîãèõ, êà÷åñòâåííûõ àâòîìîáèëåé, ïîïóëÿðíîñòü è ìàññîâîñòü êîòîðûõ íå íóæíî äîêàçûâàòü. Íî ñ ðîñêîøüþ è ïðåñòèæåì ýòîò óæå ïðî÷íî ñëîæèâøèéñÿ èìèäæ íå âÿçàëñÿ; ïîýòîìó Toyota ðåøèëà ïîêîðÿòü âûáðàííûé ñåêòîð àâòîìîáèëüíîãî ðûíêà ñ íîâîé ìàðêîé. Òàêîé ìàðêîé è ñòàë Lexus.

Âïðî÷åì, îò ðîæäåíèÿ èäåè äî åå îêîí÷àòåëüíîé ðåàëèçàöèè ïðîøëî íåñêîëüêî ëåò; ðåøèâ ðàçâèâàòü íîâîå íàïðàâëåíèå, ÿïîíöû ïîäîøëè êî âñåìó îáñòîÿòåëüíî è ñêðóïóëåçíî. Ñíà÷àëà áûëà ñîçäàíà ãðóïïà èç 1400 äèçàéíåðîâ è èíæåíåðîâ, ïåðåä êîòîðûìè áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à: ñîçäàòü ëþêñîâûé àâòîìîáèëü, ïðèíîñÿùèé íàèáîëüøåå óäîâîëüñòâèå îò âîæäåíèÿ; îí äîëæåí ïðåâîñõîäèòü ëó÷øèå àâòîìîáèëè Åâðîïû è ïðè ýòîì ñòîèòü äåøåâëå. Âîïëîùàòü ýòè òðåáîâàíèÿ â æèçíü ïðèçâàí áûë ïðîåêò F1. F1 ðàñøèôðîâûâàëîñü òàê: F - "flagship", òî åñòü ôëàãìàí, à öèôðà 1 îçíà÷àëà ëþêñîâûé ñåäàí íàèâûñøåãî ïîðÿäêà, ïåðâûé ñðåäè ñåáå ïîäîáíûõ. Ãëàâíûìè èíæåíåðàìè ïðîåêòà áûëè Ѹäçè Äçèìáî (Shoiji Jimbo) è È÷èðî Ñóçóêè (Ichiro Suzuki), à ñàìà åãî ðàçðàáîòêà íà÷àëàñü â 1984 ãîäó. ×åðåç ãîä, â ìàå 1985 ãîäà, ðàçðàáîò÷èêè îòïðàâèëèñü íà ñâîåîáðàçíóþ 'ðàçâåäêó' â Øòàòû. Âåäü èìåííî äëÿ àìåðèêàíñêîãî ðûíêà è ñîçäàâàëñÿ ïåðâûé àâòîìîáèëü Lexus, êîòîðûé - çàáåãàÿ âïåðåä, - ïîëó÷èëñÿ ñîâåðøåííî íå ïîõîæèì íà âñå îñòàëüíûå ïðîäóêòû ÿïîíñêîãî àâòîïðîìà. Âîçãëàâëåííàÿ Äçèìáî êîìàíäà ïðîâîäèëà îïðîñû ñðåäè ôîêóñ-ãðóïï (ïîòåíöèàëüíûõ áóäóùèõ ïîêóïàòåëåé) è àâòîäèëåðîâ êðóïíåéøèõ ãîðîäîâ ÑØÀ (Íüþ-Éîðê, Ñàí-Ôðàíöèñêî, Ìàéàìè, Õüþñòîí) äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîñòàâèòü ÿñíóþ êàðòèíó ïðåäïî÷òåíèé àìåðèêàíñêèõ ïîêóïàòåëåé. Ïàðàëëåëüíî ñ ýòèìè ðûíî÷íûìè èññëåäîâàíèÿìè ãðóïïà èç ïÿòè äèçàéíåðîâ ðàáîòàëà íàä äèçàéíîì áóäóùåãî ïåðâåíöà Lexus â Calty Design, àìåðèêàíñêîé äèçàéí-ñòóäèè Toyota â Êàëèôîðíèè. È óæå â èþëå òîãî æå 1985 ãîäà áûë ïîñòðîåí ïåðâûé èç 450 ðàáî÷èõ ïðîòîòèïîâ - Lexus LS400, ïëîä ðàáîòû íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ îáëàñòåé.  1986 ãîäó LS400 ïðîøåë ìàññó äîðîæíûõ òåñòîâ - è íà íåìåöêèõ àâòîáàíàõ, è â ñíåãàõ Êàíàäû è Øâåöèè, è íà èçâèëèñòûõ ãîðíûõ ñåðïàíòèíàõ. Ðåçóëüòàòîì òåñòîâ ñòàëè óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è ïîäâåñêè. Ìàé 1987 ãîäà - ïîñëå ïðåçåíòàöèé âîñüìè âàðèàíòîâ âíåøíåãî âèäà ðóêîâîäñòâî íàêîíåö-òî óòâåðæäàåò â îêîí÷àòåëüíîì âèäå äèçàéí êóçîâà LS400. È 2 ÿíâàðÿ 1988 ãîäà, ñïóñòÿ íå îäèí ãîä ðàçðàáîòîê, Lexus êàê òîðãîâàÿ ìàðêà è åãî ëîãîòèï áûëè ïðåäñòàâëåíû øèðîêîé ïóáëèêå íà àâòîøîó â Ëîñ-Àíäæåëåñå. Ïîñëå ýòîãî ïîñëåäîâàëè äåáþòû Lexus íà äðóãèõ àâòîñàëîíàõ ÑØÀ. Ïðàâäà, ïîêàçû îãðàíè÷èëèñü ïðîêðóòêîé ðåêëàìíûõ âèäåîðîëèêîâ, îáùåé èíôîðìàöèåé è äåìîíñòðàöèåé ýñêèçîâ àâòîìîáèëåé.  ìàå ýòîãî æå ãîäà áûëè íàçâàíû 80 àâòîäèëåðîâ, îòîáðàííûõ äëÿ áóäóùèõ ïðîäàæ àâòîìîáèëåé Lexus. Ïåðâûì èç íèõ ñòàë Lexus of Columbus â Îãàéî. Íàêîíåö, â ÿíâàðå 1989 ãîäà, íà àâòîñàëîíå â Äåòðîéòå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà äâóõ ìîäåëåé Lexus - LS400 (êñòàòè, LS400 ðàñøèôðîâûâàåòñÿ êàê luxury sedan, à 400 îçíà÷àåò 4-ëèòðîâûé äâèãàòåëü) è ES250 (ES - executive sedan, äâèãàòåëü îáúåìîì 2,5 ëèòðà). ×åðåç äåíü îíè æå áûëè âûñòàâëåíû íà àâòîñàëîíå â Ëîñ-Àíäæåëåñå.  ìàå LS400 èäåò â ñåðèþ - íà÷èíàåòñÿ åãî âûïóñê íà òîéòîâñêîì çàâîäå Òàõàðà, à â ñåíòÿáðå LS400 è ES250 ïîñòóïàþò â ïðîäàæó; çà ïåðâûé ìåñÿö áûëî ïðîäàíî 2919 ýêçåìïëÿðîâ LS400 è 1216 àâòîìîáèëåé ES250.

LS400 ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì âïîëíå ìîã òÿãàòüñÿ ñ ñîâðåìåííûìè åìó åâðîïåéñêèìè ëþêñîâûìè ñåäàíàìè: îòäåëàííûé êîæåé è ïîëèìåðàìè âûñîêîãî êà÷åñòâà ñàëîí, àóäèîñèñòåìà îò Pioneer è Nakamichi, âûñîêèå ñêîðîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè (áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíî äîðàáîòàííîìó äëÿ LS400 4-ëèòðîâîìó òîéîòîâñêîìó äâèãàòåëþ 1UZ-FE) è ïðî÷èå äîñòîèíñòâà, áëàãîäàðÿ êîòîðûì îí ïîëó÷èë íàèâûñøèå îöåíêè â ïðåññå. Òàê, íàïðèìåð, â ÿíâàðå 1990 ãîäà æóðíàë Car & Driver íàçâàë åãî ëó÷øèì àâòîìîáèëåì, â ôåâðàëå Motoring Press Association ïðèñâîèëà åìó çâàíèå ëó÷øåãî èìïîðòíîãî àâòîìîáèëÿ ãîäà, à â èþëå LS400 ïîëó÷èë ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãàõ J.D. Power and Associates (êðóïíîé êîìïàíèè, çàíèìàþùåéñÿ íåçàâèñèìûìè èññëåäîâàíèÿìè ðûíêà è îïðîñàìè ïîêóïàòåëåé).  ýòîì æå ãîäó Lexus íà÷àë ïðîäàæó LS400 â Âåëèêîáðèòàíèè è Êàíàäå, ãäå òîò òàêæå ïîëó÷èë âûñîêèå îöåíêè ïîòðåáèòåëåé. (Êñòàòè, äëÿ Âåëèêîáðèòàíèè è íåêîòîðûõ ñòðàí ñ ëåâîñòîðîííèì äâèæåíèåì àâòîìîáèëè Lexus âûïóñêàëèñü ñ ïðàâûì ðóëåì). Ê îêòÿáðþ 1990 ãîäà ïðîäàæè Lexus äîñòèãëè 63 òûñÿ÷ àâòîìîáèëåé.

 ìàå 1991 ãîäà Lexus òîðæåñòâåííî ïðåäñòàâèë íîâóþ ìîäåëü - ñïîðòèâíîå êóïå SC400 (SC - sport coupe). Áëàãîäàðÿ òîìó æå äâèãàòåëþ, ÷òî óñòàíàâëèâàëñÿ íà LS400, SC400 íàáèðàë ñêîðîñòü â 100 êì/÷ çà 6.9 ñåêóíäû; åãî äèçàéí ðàçðàáàòûâàëñÿ â òîé æå ñòóäèè Calty Design. SC400 îñíàùàëñÿ 4-ñòóïåí÷àòîé àâòîìàòè÷åñêîé òðàíñìèññèåé è âûïóñêàëñÿ òàêæå â ìîäèôèêàöèè ñ 3-ëèòðîâûì äâèãàòåëåì (SC300, ïîÿâèâøèéñÿ ÷óòü ïîçæå, â àâãóñòå 1991 ãîäà). Êñòàòè, â ßïîíèè ïðàâîðóëüíûé âàðèàíò ýòîé ìîäåëè ñòàë èçâåñòåí êàê Toyota Soarer, à àíàëîãîì LS400 â ìîäåëüíîì ðÿäó Toyota áûëà ìîäåëü Celsior. Ïåðâûå êóïå SC400 ïîñòóïèëè â ïðîäàæó íà ðûíêå ÑØÀ óæå â èþíå 1991 ãîäà. Åùå îäíî äîïîëíåíèå ê ìîäåëüíîìó ðÿäó - ñåäàí ES300 (àíàëîã Toyota Windom), ïðèøåäøèé íà ñìåíó ES250 - áûëî ïðîèçâåäåíî â ñåíòÿáðå òîãî æå ãîäà. Òîãäà æå, â 1991 ãîäó, Lexus óëó÷øèë ìîäåëü LS400 (êóçîâ áûë äîïîëíåí áîêîâûìè áàëêàìè äëÿ áîëüøåé áåçîïàñíîñòè) è ïîëó÷èë íåñêîëüêî ïåðâûõ ìåñò â ðàçëè÷íûõ ðåéòèíãàõ J.D. Power and Associates.

1992 ãîä: ÿíâàðü îçíàìåíîâàëñÿ íàãðàäàìè, êîòîðûå SC400 è ES300 ïîëó÷èëè îò æóðíàëîâ Automobile Magazine è Car & Driver.  ýòî æå âðåìÿ Lexus äîáèâàåòñÿ òîãî, ÷åãî, äîëæíî áûòü, è æåëàëè åãî îñíîâàòåëè: ïî îáúåìó ïðîäàæ â ÑØÀ îí îáãîíÿåò ñâîèõ êîíêóðåíòîâ - BMW è Mercedes-Benz - è ñòàíîâèòñÿ ëèäèðóþùèì èìïîðòåðîì àâòîìîáèëåé êëàññà ëþêñ. Çàáåãàÿ íåìíîãî âïåðåä, ìîæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî òîëüêî çà îäèí 1992 ãîä â Øòàòàõ áûëî ïðîäàíî 92890 àâòîìîáèëåé ìàðêè Lexus, ÷òî ìîæíî íàçâàòü âåñüìà íåïëîõèì ïîêàçàòåëåì äëÿ áðýíäà, èñòîðèÿ êîòîðîãî èñ÷èñëÿåòñÿ âñåãî ïÿòüþ ãîäàìè.  ôåâðàëå 1992 ãîäà SC400 ñòàë èìïîðòíûì àâòîìîáèëåì ãîäà â ÑØÀ ïî âåðñèè æóðíàëà Motor Trend è Motoring Press Association, à â ìàå LS400 áûë íàçâàí àâòîìîáèëåì ñ íàèìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ïðîáëåì ïîñëå òðåõ ìåñÿöåâ ýêñïëóàòàöèè â ðåéòèíãàõ J.D. Power and Associates.  èþëå â ýòîì æå ðåéòèíãå Lexus ñòàë ìàðêîé íîìåð îäèí ïî ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè ïîêóïàòåëåé. Ñåíòÿáðü - äåáþò îáíîâëåííîãî LS400, â êîòîðûé áûëî âíåñåíî îêîëî 50 èçìåíåíèé, ìíîãèå èç êîòîðûõ áûëè ñîâåðøåíû ïî ïîæåëàíèÿì äèëåðîâ è êëèåíòîâ.

 ÿíâàðå ñëåäóþùåãî, 1993 ãîäà ñîñòîÿëñÿ äåáþò íîâîé ìîäåëè - GS300. Âíåøíèé îáëèê ýòîãî ñïîðòèâíîãî ñåäàíà êëàññà ëþêñ (èìåííî òàê åãî êðàòêî îïèñàë ñàì ïðîèçâîäèòåëü) ñîçäàâàë èçâåñòíûé àâòîìîáèëüíûé äèçàéíåð Äæîðäæåòòî Äæóäæàðî; ãîäîì ïîçæå GS300 áûë ïîêàçàí â Åâðîïå íà Ôðàíêôóðòñêîì àâòîñàëîíå.  ìàðòå American Automobile Association (AAA) íàçûâàåò SC300 è LS400 ëó÷øèìè àâòîìîáèëÿìè 1993 ãîäà â ñâîèõ öåíîâûõ êàòåãîðèÿõ, â èþíå The Robb Report ïðèñâàèâàåò ìîäåëè LS400 çâàíèå ëó÷øåãî èìïîðòíîãî àâòîìîáèëÿ ãîäà, à â èþëå Lexus òðåòèé ðàç ïîäðÿä çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå J.D. Power and Associates.  1994 ãîäó Lexus ïðîäîëæàåò ñîáèðàòü íàãðàäû è çâàíèÿ; î íåì ïèøåò äàæå òàêîå èçäàíèå, êàê Popular Science, ïðèçíàâ LS400 ëó÷øåé íîâèíêîé ãîäà. Âèäèìî, íîâèíêîé áûëî ïðèçíàíî âòîðîå ïîêîëåíèå LS400, ïîñòóïèâøåå â ïðîäàæó â íîÿáðå 1994 ãîäà è ïðåòåðïåâøåå íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â äèçàéíå. Êðîìå ýòîãî, Lexus óæå ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä ïîáåäèë â ðåéòèíãå J.D. Power and Associates ïî óðîâíþ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîêóïàòåëåé. Íî è ýòî áûë íå ïðåäåë - â ñëåäóþùåì, 1995 ãîäó, Lexus îäåðæàë ýòó æå ïîáåäó óæå ïÿòûé ðàç ïîäðÿä - áåñïðåöåäåíòíûé ôàêò. Êðîìå ýòîé ïîáåäû, áûëî åùå ìíîãî íàãðàä è çâàíèé; íî âñå ýòî òîðæåñòâî Lexus êàê òîðãîâîé ìàðêè áûëî îìðà÷åíî âíåñåííûì â ìàå 1995 ãîäà ìèíèñòåðñòâîì òîðãîâëè ÑØÀ ïðåäëîæåíèåì î ââåäåíèè 100%-íûõ ïîøëèí íà íåêîòîðûå ìîäåëè ëþêñîâûõ àâòîìîáèëåé ÿïîíñêîãî ïðîèçâîäñòâà, â ÷àñòíîñòè, íà âåñü ìîäåëüíûé ðÿä Lexus. Ââåäåíèå ýòèõ ïîøëèí ñòàâèëî ïîä óãðîçó ïîòåðè ðàáîòû îêîëî 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííûõ ñ Lexus. Íî óæå â èþíå ÑØÀ è ßïîíèÿ äîñòèãëè ñîãëàøåíèÿ, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó íàçðåâàâøàÿ óæå áûëî òîðãîâàÿ âîéíà òàê è íå ðàçðàçèëàñü.

1996 ãîä íà÷àëñÿ ñ ïîÿâëåíèÿ ïåðâîãî âíåäîðîæíèêà â ìîäåëüíîì ðÿäó Lexus - LX450. Ýòî áûë ëþêñîâûé âàðèàíò Toyota Land Cruiser â êóçîâå 80-é ñåðèè, 'êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå â îäíîì ôëàêîíå' - íåîñïîðèìûå îôôðîàäíûå äîñòîèíñòâà Land Cruiser ïëþñ ëåêñóñîâñêàÿ ðîñêîøü. Ñ ýòîé êîìáèíàöèåé Lexus âñòóïèë âî âëàäåíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé âíåäîðîæíèêîâ è âñêîðå îäåðæàë ïîáåäó è òàì, ñòàâ ëèäåðîì ïðîäàæ âñåãî çà äâà ìåñÿöà. Ïî êîëè÷åñòâó ïðîäàííûõ àâòîìîáèëåé Lexus îïåðåäèë äàæå Range Rover. Ïîìèìî ýòîé ïîáåäû, â ÿíâàðå Lexus îòìåòèë òàêóþ âåõó â ñâîåé èñòîðèè, êàê äîñòèæåíèå îòìåòêè â 500 òûñÿ÷ ïðîäàííûõ àâòîìîáèëåé.  àïðåëå Lexus è Coach, èçâåñòíûé ïðîèçâîäèòåëü âûñîêîêà÷åñòâåííûõ èçäåëèé èç êîæè, îáúÿâëÿþò î ñâîåì ñîòðóäíè÷åñòâå â ðàáîòå íàä áóäóùèì îãðàíè÷åííûì âûïóñêîì ìîäåëè ES300, à â èþëå æóðíàë Automobile Magazine íàçâàë LS400 â ÷èñëå 24 ñàìûõ çíà÷èìûõ àâòîìîáèëåé âåêà.  ñåíòÿáðå øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè áûëî ïîêàçàíî âòîðîå ïîêîëåíèå ES300, ïîëó÷èâøåå áîëåå äëèííûé êóçîâ (äëèíà óâåëè÷èëàñü íà 6 ñì), áîëåå ãëàäêèå ôîðìû, ñ íîâûìè ëþêñîâûìè îïöèÿìè è ïðè ýòîì ñ áîëåå íèçêîé öåíîé ïî ñðàâíåíèþ ñî ñâîèì ïðåäøåñòâåííèêîì.  äåêàáðå òîãî æå ãîäà íîâûé ES300 ïîëó÷èë íàãðàäó îò AAA â öåíîâîé êàòåãîðèè îò 25 äî 30 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.

 ÿíâàðå 1997 ãîäà íà ìåæäóíàðîäíîì àâòîøîó â Äåòðîéòå Lexus âûñòàâèë êîíöåïò-êàð HPS (High Performance Sedan), ïðåäøåñòâåííèê íîâîãî ïîêîëåíèÿ ìîäåëè GS300. HPS áûë îñíàùåí 4-ëèòðîâûì äâèãàòåëåì V8 ñ ñèñòåìîé VVT-i.  ôåâðàëå íà àâòîñàëîíå â ×èêàãî áûë ïîêàçàí åùå îäèí êîíöåïò îò Lexus - SLV (Sport Luxury Vehicle); â íåì êîìïàíèÿ âîïëîòèëà ñâîå âèäåíèå àâòîìîáèëÿ, â êîòîðîì ñîåäèíåíû êîìôîðò ëþêñîâîãî ñåäàíà è äîðîæíûå õàðàêòåðèñòèêè ñðåäíåðàçìåðíîãî âíåäîðîæíèêà. ×óòü ïîçæå, â ìàðòå òîãî æå ãîäà, êîìïàíèÿ îáúÿâèëà, ÷òî ýòîò êîíöåïò èäåò â ïðîèçâîäñòâî ïîä íàçâàíèåì RX300 (â ßïîíèè - Toyota Harrier); íà÷àëî åãî ïðîèçâîäñòâà áûëî çàïëàíèðîâàíî íà ïåðâóþ ïîëîâèíó 1998 ãîäà. À â ñåíòÿáðå ïðîèçîøëî çíà÷èòåëüíîå îáíîâëåíèå ìîäåëüíîãî ðÿäà: SC400/300 ïîäâåðãñÿ ðåñòàéëèíãó, îáíîâèëñÿ äèçàéí è ïîÿâèëèñü íîâûå îïöèè ó LS400, è, êðîìå ýòîãî, áûëî âûïóùåíî âòîðîå ïîêîëåíèå ñåäàíà GS400/300. Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ìîäåëè áûëè òåïåðü ê òîìó æå îñíàùåíû äâèãàòåëÿìè ñ òîéîòîâñêîé ñèñòåìîé VVT-i. Îáíîâëåííûé GS400/300 òóò æå óäîñòîèëñÿ áëàãîñêëîííûõ îòçûâîâ ïðåññû: â îêòÿáðå Consumers Digest íàçûâàåò åãî 'ëó÷øåé ïîêóïêîé' â êàòåãîðèè ëþêñîâûõ àâòîìîáèëåé, Popular Science ïðèñâàèâàåò çâàíèå 'ëó÷øåé íîâèíêè', à Motor Trend - çâàíèå ëó÷øåãî èìïîðòíîãî àâòîìîáèëÿ ãîäà.  íîÿáðå GS400 ñòàíîâèòñÿ ëèäåðîì â öåíîâîé êàòåãîðèè îò 40 äî 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ ïî âåðñèè AAA. Çàâåðøèëñÿ 1997 ãîä î÷åðåäíûì äëÿ êîìïàíèè ðåêîðäîì ïî êîëè÷åñòâó ïðîäàæ (97593 àâòîìîáèëÿ çà 1997 ãîä - íà 20% áîëüøå, ÷åì áûëî ïðîäàíî â ïðåäûäóùåì, 1996 ãîäó) è åùå îäíîé íîâèíêîé â ìîäåëüíîì ðÿäó: íà ìåæäóíàðîäíîì àâòîñàëîíå â Ëîñ-Àíäæåëåñå, ñîñòîÿâøåìñÿ â äåêàáðå, Lexus ïðåäñòàâèë ïóáëèêå LX470 - ïðèøåäøèé íà ñìåíó LX450 ëþêñîâûé âíåäîðîæíèê, àíàëîã Toyota Land Cruiser â êóçîâàõ 100-é ñåðèè.

 ìàðòå 1998 ãîäà LX470 íà÷èíàåò ïðîäàâàòüñÿ ÷åðåç ñåòü 147 àìåðèêàíñêèõ äèëåðîâ Lexus; âìåñòå ñ íèì ñòàðòóþò ïðîäàæè àíîíñèðîâàííîãî ðàíåå RX300, ÷òî óæå ïîçâîëÿåò êîìïàíèè çàÿâëÿòü î ñîáñòâåííîé ëèíèè ëþêñ-âíåäîðîæíèêîâ. Òîãäà æå, â ìàðòå, Lexus îáúÿâèë î ñâîåì ñïîíñèðîâàíèè ïðåäñòîÿùåãî áîëüøîãî òóðà ïî ÑØÀ òàêîãî èçâåñòíîãî ìóçûêàíòà, êàê Ýðèê Êëýïòîí. Ïðîäàæè íåóêëîííî ðîñëè (÷åìó íåìàëî ïîñïîñîáñòâîâàëî, íàïðèìåð, ïîÿâëåíèå RX300) - òîëüêî çà àïðåëü 1998 ãîäà áûëî ïðîäàíî 12364 àâòîìîáèëÿ Lexus. À óæå â ìàå, ê ïðèìåðó, èõ áûëî ïðîäàíî 14620, â èþëå - 14673, â àâãóñòå - 16949. Lexus îáîãíàë ïî ïðîäàæàì â ÑØÀ òàêèå èçâåñòíûå ìàðêè, êàê Mercedes-Benz, BMW, Cadillac è Lincoln, ñòàâ íà îïèñûâàåìûé ïåðèîä âðåìåíè ëèäèðóþùèì áðýíäîì íà àìåðèêàíñêîì ðûíêå ëþêñîâûõ àâòîìîáèëåé. Ýòè ðûíî÷íûå äîñòèæåíèÿ àêòèâíî ïåðåìåæàëèñü ñ íàãðàäàìè îò ðûíî÷íûõ ýêñïåðòîâ: íàïðèìåð, ïîëó÷åííîå ñåäüìîé ðàç ïîäðÿä çâàíèå ëèäåðà â ðåéòèíãå J.D. Power and Associates ïî ñòåïåíè óäîâëåòâîðåííîñòè ïîêóïàòåëåé.  îêòÿáðå æóðíàë Motor Trend, ïðèñâàèâàÿ çâàíèå àâòîìîáèëÿ ãîäà â ðàçíûõ êàòåãîðèÿõ, íàçâàë RX300 ëó÷øèì ñïîðòèâíûì âíåäîðîæíèêîì ãîäà; ïðèìå÷àòåëüíî òî, ÷òî äàííóþ êàòåãîðèþ (Sport/Utility of the Year) æóðíàë ó÷ðåäèë âïåðâûå, ÷òî íàïðÿìóþ ñâÿçûâàþò ñ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ RX300.

ßíâàðü 1999 ãîäà - åùå îäíà íîâèíêà îò Lexus: êîìïàêòíûé ñïîðò-ñåäàí IS200, ïîêàçàííûé â Äåòðîéòå (ÿïîíñêèé àíàëîã - Toyota Altezza).  ìàðòå òîãî æå ãîäà ïÿòûé ãîä ïîäðÿä Lexus ëèäèðóåò â ðåéòèíãå J.D. Power and Associates, îòîáðàæàþùåì íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî ïðîáëåì ïîñëå 5 ëåò ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ. Òîãäà æå, âåñíîé 1999 ãîäà, IS200 íà÷àëà ïðîäàâàòüñÿ â Åâðîïå. À â ñåíòÿáðå Lexus îòìåòèë ïàìÿòíóþ äàòó - 10 ëåò ñî äíÿ ïðîäàæè ïåðâîãî àâòîìîáèëÿ ñâîåé ìàðêè â ÑØÀ. Äâóìÿ ìåñÿöàìè ïîçæå, â íîÿáðå, êîìïàíèÿ îòìåòèëà åùå îäèí þáèëåé - â Øòàòàõ áûë ïðîäàí ìèëëèîííûé àâòîìîáèëü Lexus.  äåêàáðå, ïîäâåäÿ èòîãè ãîäà, êîìïàíèÿ óáåäèëàñü â òîì, ÷òî ìîæíî îòïðàçäíîâàòü åùå è òî, ÷òî ïðîäàæè â ÑØÀ ðàñòóò óæå ÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä; ê òîìó æå çà 1999 ãîä áîëüøå ÷åì â äâà ðàçà âûðîñëè åâðîïåéñêèå ïðîäàæè. Ëüâèíóþ äîëþ èç ïðîäàííûõ çà ãîä â Åâðîïå àâòîìîáèëåé Lexus ñîñòàâèëà íîâàÿ ìîäåëü IS200.

Íà÷àëî 2000 ãîäà, êàê óæå ñòàëî ïðèâû÷íûì, áûëî îòìå÷åíî îáíîâëåíèÿìè.  ÿíâàðå â Ëîñ-Àíäæåëåñå Lexus äåìîíñòðèðóåò âàðèàöèþ íà òåìó áûñòðî ñòàâøåé ïîïóëÿðíîé IS200 - IS300, à â Äåòðîéòå âûñòàâëÿåòñÿ ðåèíêàðíàöèÿ ëåãåíäàðíîé äëÿ êîìïàíèè ìîäåëè LS400 - LS430. Íîâûé ôëàãìàí ìîäåëüíîãî ðÿäà áûë îñíàùåí ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè è äèçàéíà: ñèñòåìà íàâèãàöèè, DVD, êîæà è îðåõîâîå äåðåâî â ñàëîíå, äâèãàòåëü V8 îáúåìîì 4300 ññ, 280 ëîøàäèíûõ ñèë è 417 Nm êðóòÿùåãî ìîìåíòà, ðàçãîí äî 100 êì/÷ çà 6.7 ñåêóíä, 5-ñòóïåí÷àòàÿ ÀÊÏÏ. Êî âñåìó ïðî÷åìó, LS430 èìåë íàèìåíüøèé êîýôôèöèåíò ëîáîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ ñðåäè àâòîìîáèëåé ñâîåãî êëàññà.  àïðåëå 2000 ãîäà íà àâòîøîó â Íüþ-Éîðêå Lexus àíîíñèðîâàëî ñêîðîå ïîÿâëåíèå ìîäåëè SC430.  ýòîì æå ìåñÿöå êîìïàíèÿ îáúÿâèëà î òîì, ÷òî ê 2003 ãîäó RX300 áóäåò âûïóñêàòüñÿ íà àâòîçàâîäå Toyota â Êàíàäå (äî ýòîãî Lexus ñîáèðàë ñâîè àâòîìîáèëè òîëüêî â ßïîíèè).  èþíå IS300 ïîñòóïàåò â ïðîäàæó, â àâãóñòå Lexus ñòàíîâèòñÿ ïåðâûì â ÑØÀ èìïîðòíûì ëþêñîâûì áðýíäîì, ïðîäàâøèì áîëåå 20000 ýêçåìïëÿðîâ ñâîèõ àâòîìîáèëåé çà ìåñÿö, â ñåíòÿáðå íà ñìåíó GS400 ïðèõîäèò ìîäåëü GS430.  îêòÿáðå ïîøåë â ñåðèþ LS430. Èòîãè 2000 ãîäà ïîêàçàëè, ÷òî è â ýòîò ðàç (óæå ïÿòûé ãîä ïîäðÿä) Lexus óâåëè÷èë ñâîè ïðîäàæè, îïåðåäèâ âñå îñòàëüíûå ëþêñîâûå áðýíäû íà àâòîìîáèëüíîì ðûíêå ÑØÀ.

 ÿíâàðå 2001 ãîäà Toyota îáúÿâèëà î òîì, ÷òî äâèãàòåëè è ïîäâåñêà äëÿ ìîäåëè RX300 áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà åå çàâîäå â Áóôôàëî.  ýòî æå âðåìÿ íà Äåòðîéòñêîì àâòîñàëîíå áûëè ïîêàçàíû òàêèå ìîäåëè, êàê IS300 SportCross, IS300 Manual Transmission è óæå ãîòîâÿùèéñÿ ê ñêîðîìó çàïóñêó â ïðîèçâîäñòâî SC430. IS300 SportCross îñíàùàëñÿ òàêîé îïöèåé, êàê êíîïêè ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷ íà ðóëå, ïîçâîëÿþùèå âðó÷íóþ, íå ïðèáåãàÿ ê ïîìîùè ÀÊÏÏ, ìàíèïóëèðîâàòü ïåðåäà÷àìè. IS300 Manual Transmission, êàê ìîæíî ïîíÿòü èç íàçâàíèÿ, âìåñòî àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêè ïåðåäà÷ îñíàùàëñÿ ÌÊÏÏ.  ìàðòå ñòàðòîâàëè ïðîäàæè SC430; ê ýòîìó âðåìåíè çàêàçû íà íåãî óæå áûëè ðàñïèñàíû äî êîíöà ãîäà. Äèçàéí ýòîãî õàðäòîïà, ñïîñîáíîãî çà 25 ñåêóíä áåç óñèëèé ñî ñòîðîíû âîäèòåëÿ ïðåâðàòèòüñÿ â îòêðûòîå êóïå, ðàçðàáàòûâàëñÿ â Lexus European Design and Development Centre íà ôðàíöóçñêîé Ðèâüåðå.  àâãóñòå IS300 SportCross è IS300 Manual Transmission ïîñòóïèëè â ïðîäàæó, à â îêòÿáðå íà÷èíàåò ïðîäàâàòüñÿ ïîëíîñòüþ îáíîâëåííîå òðåòüå ïîêîëåíèå ES300 - áîëåå ëþêñîâîå, áîëåå ïðîñòîðíîå, äàðÿùåå áîëüøå êîìôîðòà, ñòèëÿ è óäîâîëüñòâèÿ îò âîæäåíèÿ.

 2002 ãîäó ó Lexus ïîÿâèëñÿ ïåðâûé îôèöèàëüíûé äèëåð â Ðîññèè - èì ñòàëà êîìïàíèÿ - "Ëåêñóñ-Áèçíåñ Êàð" â Ìîñêâå (÷åðåç ãîä îôèöèàëüíûõ äèëåðîâ â Ìîñêâå ñòàëî äâà).  èþíå ýòîãî æå ãîäà íà ýêðàíû ÑØÀ âûøåë î÷åðåäíîé áëîêáàñòåð îò èçâåñòíîãî ìàñòåðà ýòîãî êèíåìàòîãðàôè÷åñêîãî æàíðà - Ñòèâåíà Ñïèëáåðãà. Ôèëüì íàçûâàëñÿ (â ðóññêîì ïðîêàòå - 'Îñîáîå ìíåíèå'), è àâòîìîáèëü äëÿ ãëàâíîãî ãåðîÿ ðàçðàáàòûâàëà êîìïàíèÿ Lexus. Êðàñíûé êîíöåïò, ðàáîòàþùèé íà òîïëèâíûõ ÿ÷åéêàõ, ñòàë çàìåòíûì ýëåìåíòîì âèäåîðÿäà. Ïîìèìî ýòîãî âíåäðåíèÿ â îáëàñòü èñêóññòâà êèíî, Lexus ïðîäîëæàë ðàçðàáàòûâàòü íîâûå ìîäèôèêàöèè ñâîèõ ñåðèéíûõ ìîäåëåé - íà Ïàðèæñêîì àâòîñàëîíå ïîÿâèëàñü IS200 SportCross, îñíàùåííàÿ 2-ëèòðîâûì äâèãàòåëåì ñ ñèñòåìîé VVT-i. À â íîÿáðå 2002 ãîäà â ÑØÀ íà÷èíàåò ïðîäàâàòüñÿ íîâàÿ ìîäåëü - Lexus GX470, îõàðàêòåðèçîâàííûé ñëîâàìè 'ãðóáàÿ ðîñêîøü'. Ýòîò âíåäîðîæíèê (ïðîäàþùèéñÿ â ßïîíèè åãî àíàëîã - Toyota Land Cruiser Prado ïîñëåäíåé íà ìîìåíò íàïèñàíèÿ ýòîé ñòàòüè ìîäåëè â êóçîâå 120-îé ñåðèè) îñíàùåí ïîäâåñêîé, ñïîñîáíîé èçìåíÿòüñÿ ïî âûñîòå â çàâèñèìîñòè îò ñòèëÿ åçäû (ïîëíîå áåçäîðîæüå èëè ãëàäêèé àâòîáàí) äëÿ íàèáîëåå îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ìàøèíîé.

Âåñíîé 2003 ãîäà, â ìàðòå, íà àâòîñàëîíå â Äåòðîéòå Lexus ïðåäñòàâèë ïðååìíèêà ñâîåé øèðîêî èçâåñòíîé ìîäåëè RX300 - áîëåå äèíàìè÷íûé è ñîâðåìåííûé RX330, îñíàùåííûé äâèãàòåëåì ñ óâåëè÷åííûì äî 3300 ññ îáúåìîì, ïîñëåäíèìè òåõíîëîãè÷åñêèìè äîñòèæåíèÿìè, ëþêñîâûìè îïöèÿìè, ñ êóçîâîì, ðàçìåðàìè íåñêîëüêî ïðåâîñõîäÿùèì êóçîâ ïðåäøåñòâåííèêà. Ýòà ìîäåëü, êàê è ïðåæäå, ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ ðûíêà ÑØÀ. Äëÿ Åâðîïû æå áûëà ïðåäóñìîòðåíà âåðñèÿ ñ 3-ëèòðîâûì äâèãàòåëåì, íàçûâàâøàÿñÿ ïî-ïðåæíåìó RX300; ïðîäàæè ýòîé íîâèíêè íà åâðîïåéñêîì ðûíêå íà÷àëèñü â ìàå 2003 ãîäà è çà ïåðâûé æå ìåñÿö ïî ÷èñëó ïðîäàííûõ ýêçåìïëÿðîâ RX300 îáîãíàë âñåõ êîíêóðåíòîâ â ñâîåì êëàññå. Òîãäà æå, â ìàå, íà àâòîøîó â Íüþ-Éîðêå Lexus ïðîâåë ïðåìüåðó êîíöåïò-êàðà - HPX (High Performance Crossover). Ýòîò êîíöåïò, ñî÷åòàþùèé â ñåáå ÷åðòû âíåäîðîæíèêà è ñåäàíà - øàã â ñòîðîíó âñå áîëåå è áîëåå àêòèâíî ðàçâèâàþùåãîñÿ ðûíêà êðîññîâåðîâ.  ñåíòÿáðå, êàê è ïëàíèðîâàëîñü, íà÷àëàñü ñáîðêà àâòîìîáèëåé Lexus íà çàâîäå Toyota â Êåìáðèäæå, Êàíàäà. Êðîìå ýòîãî, â ñåíòÿáðå íà àâòîñàëîíå âî Ôðàíêôóðòå Lexus ïðîâåë ïðåìüåðó îáíîâëåííîé âåðñèè ôëàãìàíà ñâîåãî ìîäåëüíîãî ðÿäà - LS430.

 ïëàíàõ Lexus íà áóäóùåå òàêèå èäåè, êàê ïîïîëíåíèå ëèíåéêè ñâîèõ äâèãàòåëåé äèçåëüíûìè ìîäåëÿìè äëÿ ðûíêà Åâðîïû (ãäå äèçåëè ïîïóëÿðíû èç-çà áîëåå áëàãîïðèÿòíîãî â ýêîëîãè÷åñêîì ïëàíå ñîñòàâà âûõëîïà) è ãèáðèäíûìè - äëÿ ðûíêà ÑØÀ, ãäå ãèáðèäû íàáèðàþò âñå áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü; âûïóñê â 2005 ãîäó íîâîãî ïîêîëåíèÿ GS430, íàä êîòîðûì â äàííûé ìîìåíò ðàáîòàåò ñîâåðøåííî íîâàÿ êîìàíäà äèçàéíåðîâ è êîíñòðóêòîðîâ; ïðîäâèæåíèå â òîì æå 2005 ãîäó ñâîåãî áðýíäà íà ðûíêå ßïîíèè, ãäå îí íà ñàìîì äåëå ìàëî èçâåñòåí.  2006 ãîäó êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò âûäâèæåíèå íà íîâûé óðîâåíü - ñóïåð-ëþêñ, ãäå ãîñïîäñòâóþò òàêèå ãèãàíòû, êàê Rolls-Royce, Bentlåy è Maybach. Îá ýòèõ ïëàíàõ ñâèäåòåëüñòâóåò ðàñïðîñòðàíåííàÿ êîìïàíèåé èíôîðìàöèÿ î òîì, ÷òî Lexus ïëàíèðóåò âûïóñê ëèìóçèíà, êîòîðûé çàìåíèò èñïîëüçóåìûé â èìïåðàòîðñêîé ñåìüå Toyota Century.

 öåëîì æå èñòîðèÿ Lexus ïðîäîëæàåòñÿ, è ïðîäîëæàåòñÿ âåñüìà è âåñüìà óñïåøíî, ïðè÷åì íå îãðàíè÷èâàÿñü ðûíêîì ÑØÀ, äëÿ êîòîðîãî èçíà÷àëüíî è áûëè ïðåäíàçíà÷åíû åå àâòîìîáèëè. Îá ýòîì ãîâîðèò è ìàññà íàãðàä îò ïðåññû, è ïåðâûå ìåñòà â ðàçíîîáðàçíûõ ðåéòèíãàõ (â ýòîé ñòàòüå ïåðå÷èñëåíû äàëåêî íå âñå ïîáåäû Lexus, èáî îäíî òîëüêî ïåðå÷èñëåíèå çàíÿëî áû î÷åíü ìíîãî ìåñòà), è ìíîæåñòâî õâàëåáíûõ îòçûâîâ îá àâòîìîáèëÿõ ýòîé ìàðêè. È îíè ýòîãî, íåñîìíåííî, çàñëóæèâàþò, ñî÷åòàÿ â ñåáå â ðàâíîé ñòåïåíè îòëè÷íûé êîìôîðò, óçíàâàåìûé ñòèëü è íåïðåâçîéäåííîå ÿïîíñêîå êà÷åñòâî. Íåìàëóþ ðîëü â óñïåõå Lexus ñûãðàëè è âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ êëèåíòàìè, îáñëóæèâàíèþ êîòîðûõ èçíà÷àëüíî óäåëÿëîñü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå. Êðîìå ýòîãî, Lexus äàâíî âûñòóïàåò ñïîíñîðîì ðàçíîîáðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñî ñïîðòîì, èñêóññòâàìè, îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû è ò.ä.

 

 êîíöå 80-õ ãîäîâ XX âåêà ïåðåä ÿïîíñêèìè àâòîìîáèëüíûìè êîìïàíèÿìè, ê òîìó âðåìåíè ïðî÷íî çàêðåïèâøèìèñÿ íà ñåâåðîàìåðèêàíñêîì ðûíêå, âñòàëà ïðîáëåìà âûáîðà äàëüíåéøåãî ïóòè ðàçâèòèÿ. Íàäåæíûå è íåäîðîãèå êîìïàêòíûå ìîäåëè ÿïîíñêîãî ïðîèçâîäñòâà (èëè ñîáðàííûå íà àìåðèêàíñêèõ ñáîðî÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ) ðàñêóïàëèñü êàê ãîðÿ÷èå ïèðîæêè, îäíàêî, êàê èçâåñòíî, "ìàëåíüêèé àâòîìîáèëü - ìàëåíüêèå äåíüãè, à áîëüøîé àâòîìîáèëü - áîëüøèå", ïîýòîìó êðóïíåéøèå êîìïàíèè ßïîíèè Toyota è Nissan íåçàâèñèìî äðóã îò äðóãà íà÷àëè ïîäãîòîâêó ê ñåðèéíîìó ïðîèçâîäñòâó ìîäåëåé âûñøåãî êëàññà. Ïåðâûì â 1989 ãîäó áûë ñåäàí êëàññà ëþêñ LS 400, íîñÿùèé ñîáñòâåííóþ ìàðêó - Lexus. Çà ïîñëåäíèå 12 ëåò ñåâåðîàìåðèêàíñêîå îòäåëåíèå Lexus ñìîãëî ïîäíÿòü ñâîé ïðåñòèæ ïðàêòè÷åñêè äî óðîâíÿ îáùåïðèçíàííûõ ãðàíäîâ ìèðîâîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ Mercedes-Benz, BMW, Audi, Jaguar.  2000 ãîäó â Ñåâåðíîé Àìåðèêå áûëî ïðîäàíî 206 037 àâòîìîáèëåé Lexus, ÷òî íà 10,8% áîëüøå, ÷åì â 1999-ì.

Îòêðûâàåò ìîäåëüíûé ðÿä Lexus êîìïàêòíûé ñïîðòèâíûé ñåäàí IS 200 êëàññè÷åñêîé êîìïîíîâêè (ïðåìüåðà â 1998 ãîäó, Ïàðèæ), ñîçäàííûé ïî îáðàçöó ëåãåíäàðíîé 3-é ñåðèè BMW è êîå â ÷åì äàæå ïðåâçîøåäøèé ãëàâíîãî êîíêóðåíòà. Âíåøíå IS 200 ñîçäàåò îáðàç ñãóñòêà ýíåðãèè - êîðîòêèé ïåðåäíèé ñâåñ, íèñïàäàþùàÿ ëèíèÿ êàïîòà è âûñîêàÿ "êîðìà", õèùíûé ðàçðåç êðóïíûõ ôàð, øèðîêèå àðêè êîëåñ. Îðèãèíàëüíî âûïîëíåíà çàäíÿÿ ñâåòîòåõíèêà: ïîä ïðîçðà÷íûìè ñòåêëàìè ðàñïîëîæåíû êðàñíûå êðóãëûå ðåôëåêòîðû ñòîï-ñèãíàëîâ. Ñïîðòèâíûé õàðàêòåð ìîäåëè ÿâíî âèäåí è â èíòåðüåðå: øèðîêî èñïîëüçîâàíà îòäåëêà àëþìèíèåì, ðóëü íåáîëüøîãî äèàìåòðà îáøèò ïåðôîðèðîâàííîé êîæåé, ó ïåðåäíèõ êîâøåîáðàçíûõ ñèäåíèé ÿðêî âûðàæåííàÿ áîêîâàÿ ïîääåðæêà. Îñîáåííî õîðîøà ïàíåëü ïðèáîðîâ, âûïîëíåííàÿ â ñòèëèñòèêå äîðîãèõ ñïîðòèâíûõ õðîíîãðàôîâ. Ñëîæíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîäâåñîê (âïåðåäè ñäâîåííûå ïîïåðå÷íûå ðû÷àãè, ñçàäè ìíîãîðû÷àæíàÿ ñèñòåìà) îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íóþ óïðàâëÿåìîñòü. Êðîìå IS 200, îñíàùàåìîãî 6-öèëèíäðîâûì ðÿäíûì äâèãàòåëåì ðàáî÷èì îáúåìîì 2,0 ë, ìîùíîñòüþ 155 ë.ñ., âûïóñêàåòñÿ âåðñèÿ IS 300 ñ áîëåå ìîùíûì 3,0-ëèòðîâûì R6, ðàçâèâàþùèì 215 ë.ñ.  2001 ãîäó íà àâòîñàëîíå â Äåòðîéòå ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà íîâîãî ñïîðò-óíèâåðñàëà IS 300 SportCross ñ îðèãèíàëüíîé ñêîøåííîé çàäíåé ÷àñòüþ è èçìåíåííîé çàäíåé ïîäâåñêîé. Ìîäåëü äîëæíà ñîñòàâèòü äîñòîéíóþ êîíêóðåíöèþ êîìïàêòíûì ëþêñ-óíèâåðñàëàì Audi A4 Avant è BMW 325 Turing.

Áîëåå êðóïíóþ ìîäåëü ES 300 (äåáþò â 1996 ãîäó), àíàëîãè÷íóþ Toyota Windom, â 2001 ãîäó ñíÿëè ñ ïðîèçâîäñòâà. Âìåñòî íåå íà÷íåòñÿ âûïóñê íîâîãî ëþêñ-ñåäàíà ES 300 (îôèöèàëüíàÿ ïðåìüåðà â Åâðîïå - Ôðàíêôóðò#2001). Äèçàéí ìîäåëè ðåøåí â ñòèëå íîâîãî ðîäñòåðà SC: àêóëîîáðàçíûé ñèëóýò è ïîíèæàþùàÿñÿ ëèíèÿ êàïîòà ñ çàõîäÿùèìè íà íåãî áëîê-ôàðàìè, èíòåãðèðîâàííûå â îñíîâíîé îáúåì áàìïåðû óêàçûâàþò íà ñïîðòèâíûé àãðåññèâíûé õàðàêòåð ES 300. Àâòîìîáèëü ñòàë íåñêîëüêî äëèííåå (4820 ìì), ïðè÷åì çà ñ÷åò áîëüøåé áàçû (2720 ìì) ñàëîí çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åí. Ðàñïîëîæåííûé ïðîäîëüíî 3,0-ëèòðîâûé äâèãàòåëü V6 ðàçâèâàåò ìîùíîñòü 210 ë.ñ.  ñòàíäàðòíîå îñíàùåíèå âõîäÿò îòäåëêà ñàëîíà íàòóðàëüíîé êîæåé, ïàíåëè èç îðåõîâîãî äåðåâà, íàâèãàöèîííàÿ ñèñòåìà, êëèìàòè÷åñêàÿ óñòàíîâêà è ñòåðåîñèñòåìà Mark Levinson êëàññà Hi-Fi. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü íîâîãî ES 300 îãðàíè÷åíà 225 êì/÷.

Ñïîðòèâíûå çàäíåïðèâîäíûå ñåäàíû âûñøåãî ñðåäíåãî êëàññà GS ïîñëåäíåãî ïîêîëåíèÿ äåáþòèðîâàëè â 1998 ãîäó.  îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåé ìîäåëè, ñïðîåêòèðîâàííîé êîìïàíèåé ItalDesign, ñòèëü GS 300 ðàçðàáîòàëè ÿïîíñêèå äèçàéíåðû: àâòîìîáèëü îòëè÷àþò êîðîòêèé ïåðåäíèé ñâåñ, áîëüøèå äâîéíûå ôàðû ñëîæíîé ôîðìû, óêîðî÷åííûé áàãàæíèê. Ïîäâåñêà GS 300 (äâîéíûå ïîïåðå÷íûå ðû÷àãè âïåðåäè è ñçàäè) ñ ýëåêòðîííîé ðåãóëèðîâêîé æåñòêîñòè àìîðòèçàòîðîâ íàñòðîåíà íà äèíàìè÷íûé, ñïîðòèâíûé ñòèëü åçäû. Ñèñòåìà êîíòðîëÿ òÿãè VSC ñòðàõóåò âîäèòåëÿ îò çàíîñà çàäíåé îñè íà âûñîêîé ñêîðîñòè.  îòäåëêå ñàëîíà èñïîëüçîâàíû íàòóðàëüíàÿ êîæà è îðåõîâîå äåðåâî. Ìîäèôèêàöèþ GS 300 ($39 150 â ÑØÀ) îñíàùàþò 3,0-ëèòðîâûì äâèãàòåëåì R6 ìîùíîñòüþ 220 ë.ñ., GS 430 ($47 950 â ÑØÀ) - 4,3-ëèòðîâûì V8 îò ôëàãìàíà LS 430, ðàçâèâàþùèì ìîùíîñòü 300 ë.ñ. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü GS 430 îãðàíè÷åíà 240 êì/÷, ðàçãîí ñ ìåñòà äî 96 êì/÷ ñîñòàâëÿåò 5,8 ñ. Ñâîåîáðàçíîé âèçèòíîé êàðòî÷êîé Lexus íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ôèðìû áûëè ñåäàíû âûñøåãî êëàññà ñåðèè LS.  2000 ãîäó íà àâòîñàëîíå â Äåòðîéòå ïðåäñòàâëåí íîâûé ôëàãìàí LS 430, îñíàùåííûé àáñîëþòíî íîâûì 4,3-ëèòðîâûì ñèëîâûì àãðåãàòîì V8 ñ ñèñòåìîé èçìåíåíèÿ ôàç ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ VVT-i ìîùíîñòüþ 300 ë.ñ. Ïåðåäíÿÿ ÷àñòü LS 430 ïîëíîñòüþ îðèãèíàëüíà, îñîáåííî çàïîìèíàþòñÿ õàðàêòåðíûå òðàïåöåèäàëüíûå áëîê-ôàðû, ñèëóýò è çàäíÿÿ ÷àñòü àâòîìîáèëÿ êîïèðóþò Mercedes-Benz S-Ñlass ñ êóçîâîì W140. Èíòåðüåð ðîñêîøíûé: êðåìîâàÿ íàòóðàëüíàÿ êîæà âûñøåãî êà÷åñòâà, ïîëèðîâàííûé îðåõ, øåðñòÿíûå êîâðû.  êà÷åñòâå îïöèè ìîæíî çàêàçàòü ñòåðåîñèñòåìó Mark Levinson ìîùíîñòüþ 240 Âò c 12 (!) äèíàìèêàìè. Íà LS 430 âïåðâûå â èñòîðèè ìàðêè èñïîëüçîâàíà ïíåâìàòè÷åñêàÿ ïîäâåñêà ñ ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì, â ðåçóëüòàòå êîíñòðóêòîðû è èñïûòàòåëè ïîëó÷èëè íà ìîäåëè âåëèêîëåïíóþ ïëàâíîñòü õîäà áåç èçëèøíåé âàëêîñòè (÷åì, êñòàòè, îòëè÷àëàñü ìîäåëü ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ).

Âåñíîé 2000 ãîäà â Íüþ-Éîðêå áûë ïðåäñòàâëåí ñåðèéíûé ðîäñòåð SC 430 (4,3 ë V8, 300 ë.ñ.) ñ çàäíèì ïðèâîäîì è ñî ñêëàäíîé àëþìèíèåâîé êðûøåé (ïåðâûé ïîêàç ïðîòîòèïà - îñåíü 1999 ãîäà, Òîêèî). Äèçàéí àâòîìîáèëÿ ðàçðàáîòàë Ñîòèðîñ Êîâàñ - ãëàâà åâðîïåéñêîãî äèçàéí-öåíòðà Toyota. Èíòåðüåð âûïîëíåí â ñòèëå øèêàðíûõ ôðàíöóçñêèõ ÿõò è îôîðìëåí íàòóðàëüíîé êîæåé è äåðåâîì. Êàê è âñå ñîâðåìåííûå Lexus, ðîäñòåð îñíàùàþò íîâîé 5-ñòóïåí÷àòîé àäàïòèâíîé àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷ ñ ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì. Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü îãðàíè÷åíà 250 êì/÷, âðåìÿ ðàçãîíà ñ ìåñòà äî 96 êì/÷ - 5,9 ñ.  ñåðåäèíå 2001 ãîäà íà÷àëèñü ïðîäàæè SC 430 â Åâðîïå ($75 000), â òîì ÷èñëå â Ðîññèè.

 ÑØÀ ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ ñðåäíåðàçìåðíûé ñïîðòèâíûé SUV RX 300 (äåáþò â 1998 ãîäó, ïîñëåäíèé ðåñòàéëèíã â 2000 ãîäó). Ìîäåëü âûïóñêàþò â âàðèàíòàõ ñ ïåðåäíèì èëè ïîëíûì ïðèâîäîì ñ âèñêîìóôòîé â êà÷åñòâå ìåæîñåâîãî äèôôåðåíöèàëà. Îñîáåííîñòè êîíñòðóêöèè: íåñóùèé êóçîâ, ïîëíîñòüþ íåçàâèñèìûå ïîäâåñêè òèïà McPherson âïåðåäè è ñçàäè íà ïîïåðå÷íûõ ñäâîåííûõ ðû÷àãàõ, îáåñïå÷èâàþùèå îòëè÷íóþ ïëàâíîñòü õîäà, è 3,0-ëèòðîâûé äâèãàòåëü V6 ñ ñèñòåìîé VVT-i, ðàçâèâàþùèé 220 ë.ñ. Ó ìîäåëè î÷åíü âûñîêèé óðîâåíü îòäåëêè ñàëîíà äëÿ åå êëàññà. Ñèñòåìà êîíòðîëÿ òÿãè VCS âõîäèò â ñòàíäàðòíîå îáîðóäîâàíèå.

Àâòîìîáèëü ïîâûøåííîé ïðîõîäèìîñòè âûñøåãî êëàññà Lexus LX 470 ñïðîåêòèðîâàí ïî ðåöåïòó, êëàññè÷åñêîìó äëÿ ñîâðåìåííûõ ïîëíîïðèâîäíèêîâ: ìîùíàÿ ëîíæåðîííàÿ ðàìà â îñíîâàíèè êóçîâà, íåçàâèñèìàÿ òîðñèîííàÿ ïîäâåñêà âïåðåäè è íåðàçðåçíîé ÷åòûðåõðû÷àæíûé çàäíèé ìîñò, ïîñòîÿííûé ïîëíûé ïðèâîä ñ áëîêèðóåìûì ìåæîñåâûì äèôôåðåíöèàëîì, îäíàêî îòëè÷íàÿ ïëàâíîñòü õîäà è îôîðìëåííûé ïî âûñøåìó ðàçðÿäó êîæàíî-äåðåâÿííûé ñàëîí ïîçâîëÿþò ïðè÷èñëèòü LX 470 ê ïðåäñòàâèòåëüñêèì àâòîìîáèëÿì. Âîñüìèöèëèíäðîâûé 4,7-ëèòðîâûé áåíçèíîâûé äâèãàòåëü àãðåãàòèðîâàí ñ 4-ñòóïåí÷àòûì "àâòîìàòîì" è ðàçâèâàåò 230 ë.ñ.

 
     
  Авто мото обои Lexus 90 самых свежих>  
  Auto wallpapers LF-LC 2012 Auto wallpapers GS 350 F SPORT Package 2013 Auto wallpapers GS 350 2013 Auto wallpapers RX 450h 2012 Auto wallpapers RX 350 2012 Auto wallpapers IS F 2012 Auto wallpapers IS C 2012 Auto wallpapers IS 2012 Auto wallpapers GX 460 2012  
     
  Avto.md рекомендует Стать партнером|Реклама на сайте  
 
Velo Moldova
 
     
 

Note:
  – administrația saitului nu poartă raspundere de informația anunțurilor adaugate pe pagina online de persoane fizice sau juridice;
  – daca a-ți observat o eroare tehnica pe sait, va rugăm anticipat, sa ne informați detaliat de problema data pe е-mail;
  – luam în considerare toate ofertele privind cooperarea parteneriată, vă rugăm trimiteți ofertele pe е-mail.

 
     
     
 
 
  Prețurile combustibililor  
Benzină Premium-95 ECTO 17.80
Benzină Super-98 18.26
Benzină Premium-95 17.67
Benzină Regular-92 17.57
Motorină ECTO 15.85
Motorină Euro-5 15.75
Gaz lichefiat 10.57
Gaz natural (Metan) 8.90
Голосование 0 173
  16 Iulie 2015  
   
 
Manuala
 
 
Automata
 
 
Contactless
 
 
O spal singur
 
 
 
 
   
   
 
 
  Contacte|Publicitate|Vacansii
Copyright © www.avto.md vinzarea auto, moto si pieselor in Moldova. // 2001 - 2019